Menu
ObecBušanovice
rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Odpadní vody

Povinnosti vyplývající z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích

Každá nemovitost (včetně rekreačních objektů) musí mít platné povolení odkanalizování. Vlastníci nemovitostí, kteří produkují odpadní vody, jsou povinni zajišťovat jejich řádné čištění. Výjimku tvoří nemovitosti napojené na obecní kanalizaci, která je zakončena centrální ČOV. V ostatních případech musí vlastníci nemovitosti zajišťovat čištění odpadních vod prostřednictvím domovní ČOV nebo septiku, případně zajišťovat akumulaci odpadních vod v bezodtokové jímce. Volba způsobu čištění odpadní vody jde za vlastníkem nemovitosti. Každý způsob má své výhody i nevýhody a výběr správného způsobu likvidace záleží na několika faktorech.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že je zakázáno přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod a vypouštění odpadních vod přes septik, který nemá druhý stupeň čištění (dočišťovací filtr). Rovněž je zakázáno vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez platného povolení. Pokud dochází k nepovolenému vypouštění odpadních vod, dopouští se fyzická osoba přestupku a vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.

Způsoby likvidace odpadních vod:
 1. Akumulace odpadních vod v bezodtokové jímce (žumpě)
  Bezodtoká jímka není vodní dílo, proto vodoprávní úřad nevydává stavební povolení (k tomu je příslušný stavební úřad) ani povolení k nakládání. Přesto je vodoprávní úřad příslušný ke kontrole správné likvidace odpadních vod z jímek, tj. k jejich vyvážení a způsobu likvidace odpadních vod. Ten kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody vydat doklad. Vodoprávní úřad upozorňuje na novinku, že povinnost vlastníka jímky předložit doklady o odvozu odpadních vod nabývá účinnosti od 01.01.2021 (tj. za rok 2019 a 2020 už lze vyžadovat doklady o vyvezení). Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Obsah jímek nesmí být likvidován přímým vyvážením na pozemky, ani prostřednictvím rozstřiků zajišťovaných zemědělskými podniky. V případě, že fyzická osoba nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce nebo nepředloží na výzvu doklady o vyvážení, dopouští se přestupku, za který lze uložit sankci do 20.000 Kč.
 2. Napojení na obecní kanalizaci, která je zakončena centrální ČOV
  V případě, že je obecní kanalizace ukončena centrální ČOV, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a domovní ČOV. Vypouštění odpadních vod do kanalizace lze pouze bez předčištění a v souladu s kanalizačním řádem Vaší obce. V praxi to znamená, že vlastníci napojené nemovitosti by neměli vypouštět a vhazovat do kanalizace nevhodné látky a předměty (např. tuky, oleje, vlhčené ubrousky, léky, apod.), které poškozují potrubí a zařízení na kanalizační síti a zároveň zatěžují životní prostředí. Ostatně to samé platí i pro další způsoby likvidace odpadních vod.
 3. Napojení na obecní kanalizaci, která je zakončena volnou kanalizační výustí do vod povrchových
  U tohoto způsobu likvidace je nutnost vypouštět odpadní vody přes domovní ČOV nebo septik s dočišťovacím filtrem. Dle současné legislativy lze stavebně povolit minimálně tříkomorový septik s  filtrem (biologický, pískový, apod.). ČOV nebo septik s filtrem (při správné údržbě a pravidelném vyvážení kalu) zajistí, že se vyprodukovaná odpadní voda vyčistí na úroveň, která splňuje limity stanovené kanalizačním řádem Vaší obce a nařízením vlády, které upravuje hodnoty a ukazatele přípustného znečištění odpadních vod.
 4. Vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových (rybník, potok, apod.)
  Vypouštění odpadních vod do vodních toků nebo rybníků se řídí platným povolením k nakládání s vodami, ve kterém se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. V podmínkách povolení (mimo jiné) je i povinnost provádět rozbory (min. 1x ročně). Povolení k vypouštění se vydává na časově omezenou dobu (max. 10 let). V praxi se pak stává, že v době vyřizování povolení, disponujete platným nakládáním s vodami, ale za pár let platnost tohoto povolení vyprší. Nakládání s vodami se nevydává pro ČOV, které jdou na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Pro provoz domovní ČOV na ohlášení je povinnost vlastníka provádět technické revize ČOV a to s četností min. 1x za dva roky.
 5. Vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních (vsakování přes půdní vrstvy)
  Vsakování do vod podzemních je krajní řešení a vodoprávní úřad povoluje toto vypouštění pouze výjimečně, za předpokladu, že se v blízkosti nenachází kanalizace, vodní tok nebo rybník. Podmínky jsou pak podobné jako u vypouštění do povrchových vod.

Vlastník vodního díla (ČOV, septiku) je povinen dle vodního zákona udržovat toto dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku, životního prostředí a jiných chráněných zájmů.